2014-08-01

Түүний төрсөн өдрөөр...

Чингисийн хүрээ өмнө очиж байснаас гоё болсон байна. Тохижилт, орчин гээд...